رویت صورتحساب
تصویر اعتبارسنجی

عدم دریافت کد اعتبارسنجی
چاپ رسید

عملیات با موفقیت انجام شد ، متقاضی محترم خواهشمند است اصل مدارک پیوستی جهت مطابقت، در زمان مراجعه مامور بازدید ارایه گردد


* در صورت عدم اطمینان از صحت شماره تلفن همراه و عدم دریافت کد اعتبارسنجی ، نسبت به اصلاح شماره از بخش ثبت شماره تلفن همراه اقدام نمایید و سپس نسبت به ثبت درخواست خود از ابتدا اقدام نمایید
مشخصات پرونده مشترک
نام مشترک
شماره شناسایی
تعرفه
اشتراک
اشتراک قدیم
قدرت
مانده جاری
آدرس


مشخصات لوازم اندازه گیری
شماره بدنه
تاریخ نصب
تعداد تعرفه
ضریب
آمپراژ
تعداد ارقام
نوع سیستم
مدل دستگاه
شماره پلمپ
مشخصات کلی صورتحساب
مشخصات
امور
نام مشترک
شماره اشتراک
تاریخ صدور صورتحساب
تاریخ خاتمه پروانه
کد رایانه
رسته فعالیت/ ارگان
شماره شناسایی
قدرت مجاز
سال - دوره
کارکردها
کارکرد در ساعت قبلی فعلی مقدار مصرف
تاریخ قرائت قبلي
تاریخ قرائت فعلي
هزینه ها
کسر هزار ریال
بستانکار/بدهکار
مبلغ دوره
مبلغ قابل پرداخت
مهلت پرداخت
شناسه قبض
شناسه پرداخت
تاریخ پرداخت
سوابق صورتحسابهای صادره و پرداختی
راهنما دانلود