صدور قبض المثنی(تسویه بدهی)
مشترک گرامی از این قسمت می توانید نسبت به تسویه بدهی خود اقدام فرمایید.
شماره اشتراک انشعابی که میخواهید فعال بماند :
شماره اشتراک انشعاب هایی که میخواهید ادغام شده و جمع آوری گردد :
شماره اشتراک / شناسه قبض :
تصویر اعتبارسنجی

مشخصات پرونده مشترک
انشعاب فعال - :
:
:
:
:
:
اطلاعات بدهی
شناسه قبض:
شناسه پرداخت:
مبلغ قابل پرداخت:


تا این لحظه بدهی جهت پرداخت برای شما ثبت نشده است.


مشخصات پرونده مشترک
نام مشترک
شماره شناسایی
تعرفه
اشتراک
اشتراک قدیم
قدرت
مانده جاری
آدرس


مشخصات لوازم اندازه گیری
شماره بدنه
تاریخ نصب
تعداد تعرفه
تعداد ارقام
نوع سیستم
مدل دستگاه
مشخصات کلی صورتحساب چاپ
مشخصات
امور
نام مشترک
شماره اشتراک
تاریخ صدور صورتحساب
تاریخ خاتمه پروانه
کد رایانه
رسته فعالیت/ ارگان
شماره شناسایی
سال - دوره
قدرت قراردادی
قدرت مصرفی
قدرت محاسبه شده
گزینه
ماکسیمتر
ضریب قدرت
کارکردها
کارکرد در ساعت قبلی فعلی مقدار مصرف
تاریخ قرائت قبلي
تاریخ قرائت فعلي
تعداد روز
تعداد روز کم باری
تعداد روز پر باری
ضریب کنتور
ضریب زیان
هزینه ها
مبلغ دوره
بستانکار/بدهکار
کسر هزار ریال
مبلغ قابل پرداخت
مهلت پرداخت
شناسه قبض
شناسه پرداخت
تاریخ پرداخت
راهنما دانلود